§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konferencji Digital Signage Trends 2020 (DST) jest P.H.P. MARENGO zwane dalej Organizatorem lub Marengo.
 2. Administratorem portalu www.digitalsignagetrends.pl jest Firma PHP MARENGO sc.
 3. Termin i miejsce Konferencji DST: 5-7 maja 2020 roku
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników, Sponsorów, Prelegentów i Organizatorów.
 5. W ramach Konferencji będą odbywały się wykłady i warsztaty edukacyjne, prezentacja nowych produktów, innowacyjnych rozwiązań dla systemów Digital Signage.
 6. Uczestnikiem Konferencji określa się osobę, która dokonała rejestracji na Konferencję wysyłając formularz zgłoszeniowy i otrzymała od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego, osobno dla każdej osoby z firmy oraz otrzymanie potwierdzenia udziału w Konferencji od Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika przez wypełniającego zgłoszenie rejestracyjne.
 9. Przesłanie formularza rejestracyjnego przez osobę trzecią dokonującą zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że dane uczestników zostały podane w oparciu o ich zgodę.
 10. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem strony internetowej upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc.
 11. Zgłoszenia na Konferencje DST 2020 można dokonać najpóźniej do 30 kwietnia 2020  (wyjątek stanowią osoby, które otrzymały zaproszenia od jednego ze sponsorów dla tych osób termin zakończenia rejestracji upływa 20 kwietnia 2020 godz. 16:00) poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www oraz podanie zgodnych z rzeczywistymi danych firmy i osobowych.
 12. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na Konferencji, o przyjęciu na Konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.
 13. Osoby, które zarejestrują się po wyczerpaniu puli miejsc, mogą wybrać umieszczenie na liście rezerwowej i mogą zostać przyjęte na Konferencję, w miarę wolnych miejsc. W przypadku braku wolnych miejsc na pełny pakiet Konferencji, Organizator, na życzenie konkretnych osób może wyrazić zgodę na udział w częściowym programie Konferencji.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia rejestracji uczestnika jeśli będzie to w konflikcie z interesem firm Sponorskich.
 15. Koszt udziału w Konferencji zależy od wybranego pakietu i zostanie ogłoszony na stronie internetowej po rozpoczęciu rejestracji.
 16. Uczestnik, który wypełnił formularz rejestaracyjny na stronie internetowej Konferencji DST zobowiązany jest do dokonania wpłaty na wskazane przez Organizatora konto w ciągu 7 dni od otrzymania faktury proforma.
 17. Faktura zostanie wystawiona przez Organizatora w ciągu dwóch dni od rejestracji Uczestnika i przesłana na adres e-mailowy podany w formularzu.
 18. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury proforma – osoba zarejestrowana zostanie usunięty z listy Uczestników Konferencji DST
 19. Koszt dojazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 20. Organizator nie zapewnia noclegów.
 21. Zainteresowani noclegiem w dniu poprzedzającym Konferencję, jak również po niej zobowiązani są we własnym zakresie go opłacić. Rezerwacji można dokonać osobiście poprzez bezpośredni kontakt z Hotelem w którym odbywa się Konferencja DST, w miarę dostępności pokoi hotelowych lub w innym Hotelu wybranym przez uczestnika. Informacje dotyczące Hoteli w pobliżu miejsca konferencji - można uzyskać u Organizatora.
 22. W przypadku korzystania przez Uczestnika Konferencji z dodatkowych usług oferowanych przez Hotel, w którym odbywa się konferencja lub w którym Uczestnik nocuje, koszty ponosi Uczestnik Konferencji.
 23. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 24. Uczestnik po przybyciu na miejsce Konferencji zobowiązany jest do stawienia się niezwłocznie w recepcji Konferencji w celu pobrania identyfikatora.
 25. Podczas części merytorycznej (na salach konferencyjnych i w części wystawienniczej) oraz podczas części integracyjnej w trakcie trwania Konferencji mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane na listę uczestników i posiadają aktualny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu. Osoby nie posiadające identyfikatora nie zostaną wpuszczone do części obiektu, gdzie odbywa się Konferencja.
 26. Każdy uczestnik konferencji ma obowiązek zapoznania się Regulaminem Novotel Warszawa Airport, w którym odbywa się Konferencja.
 27. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Novotel Warszawa Airport i hotelu w którym nocuje uczestnik a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 28. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie biznesowego adresu email podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach Konferencji oraz na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej.
 29. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji jest jednoznaczne z wyrażenie zgody przez Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę PHP Marengo sc z siedzibą w Krakowie oraz Partnerów Szkolenia, która będzie ich administratorem zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania usług świadczonych przez firmę PHP Marengo sc. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 30. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku Uczestnika w formie zdjęć i filmów ze Spotkania bez ograniczeń w czasie, terytorium i rodzaju mediów.
 31. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana wyłącznie w formie pisemnej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31.03.2020 r., w tym przypadku kwota opłaty za uczestnictwo zostanie zwrócona w 100%.
 32. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z konferencji po dacie 31.03.2020 r. a przed terminem 15.04.2020 , Uczestnik wyraża zgodę na obciążenie go przez Organizatora kwota 50% kosztów uczestnictwa.
 33. Rezygnacja po terminie 15.04.2020 powoduje obciążenie Uczestnika opłatą 100% kosztów uczestnictwa.
 34. Jeśli Uczestnik nie może wziąć udziału w Konferencji z przyczyn losowych, które nastąpiły po dacie 15.04.2020 - powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Organizatora i przedstawić dokumenty to poświadczające. W tym przypadku Organizator może zaniechać obciążenia Uczestnika karą za brak rezygnacji. Sytuacje będą rozpatrywane w sposób indywidualny.
 35. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca, awaria zasilania obiektu w energię elektryczną itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania. Organizator w takim przypadku zwraca jedynie kwotę wpłaconą przez Uczestnika i wystawia fakturę korygująca.
 36. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia terminu Konferencji.
 37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.
 38. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 40. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 42. Fotografowanie i filmowanie: treści prezentowane na konferencji / wydarzeniu kulturalnym są przedmiotem ochrony prawno-autorskiej. Również wizerunek i głos prelegentów stanowi ich prawem chronione dobro osobiste. Wobec powyższego bez zgody organizatorów zabroniona jest rejestracja konferencji oraz rozpowszechnianie zarejestrowanych treści.
 43. Zabronione jest wnoszenie na teren Konferencji broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie konferencji.
 44. Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na teren Konferencji zwierząt.
 45. Zabronione jest wnoszenie na teren Konferencji własnego alkoholu i środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających mogą zostać wyprowadzone z obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 46. Na terenie obiektów, poza miejscami do tego celu wyznaczonymi, w których prowadzone są działania związane z Konferencją, obowiązuje całkowity zakaz palenia (obejmuje także e-papierosy). Za złamanie zakazu palenia Gość jest zobowiązany uiścić opłatę za czyszczenie i ozonowanie pokoju wysokości 300 zł.
 47. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Konferencji.
 48. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia się Konferencji oraz do odwołania Konferencji. Uczestnik o tych zmianach zostanie niezwłocznie poinformowany
 49. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 662 031 083 , lub +48 12 413 52 02 oraz adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Partner merytoryczny

 


Organizator

Copyright Digital Signage Trends. Wszelkie prawa zastrzeżone.